Metody

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z dużą możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości, oraz dużym talentem społecznym. Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w indywidualnym rozwoju i wskazuje, w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać. Realizując program wychowania przedszkolnego organizujemy różnorodne, atrakcyjne oddziaływania edukacyjne. W tym celu wykorzystujemy najciekawsze elementy wielu metod wspierających wszechstronny rozwój dziecka.

Metody, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, wybrane aktywności ruchu pomagają dzieciom w nabywaniu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania z innymi. Poznając własne ciało dziecko odkrywa jego ruch, sprawność i siłę, poprzez to czuje się bezpieczne, a poznając przestrzeń staje się aktywne i twórcze.
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej i służy rozbudzaniu zdolności tanecznych już od najmłodszych lat. W swojej metodzie R. Laban uważa taniec jako zdolność wypowiadania swoich wrażeń, uczuć, oraz przeżyć przy pomocy ruchu.
 • RYTMIKA wg metody Emila Jaques - Dalcroze'a, polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest rozwój słuchu zarówno drogą ćwiczeń ruchowo – rytmicznych jak i drogą ćwiczeń solfeżowych i umuzykalniających we wzajemnej korelacji. System ten opiera się na trzech zazębiających się elementach, są to: kształcenie słuchu, kształcenie rytmiczne i improwizacja.
 • Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej polega na wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci i przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole. Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom przy pokonywaniu trudności, oraz rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych nie tylko w szkole, ale i w codziennym życiu.
 • Metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci (2–3 latki) i dotyczy elementarnej nauki czytania oraz przygotowania dziecka do nauki pisania. Podstawowe założenia odmiennej metody nauki czytania to: wprowadzanie dziecka w świat słów na zasadzie zabaw i gier, przynoszących radość i satysfakcję, oraz zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter.
 • Symultaniczno – sekwencyjna medota Prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej przygotowuje dzieci do nauki czytania - jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych Prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej. Metoda ta skutecznie kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Pedagogika zabawy Klanza włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.
 • Metoda dobrego startu prof. dr hab. Marta Bogdanowicz stwarza system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Dzięki tej integracji dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss - pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego.
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów” - jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie (co jest bardzo istotne w pracy z dziećmi). Ważna jest duża ilość pomysłów, lecz nie jest istotne, kto jest ich autorem. Po zakończeniu zgłoszeń, można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy. Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż:
  - wspaniale integruje grupę,
  - rozwija fantazję,
  - rozbudza w dziecku wyobraźnię twórczą.
 • Pedagogika Marii Montessori Istotą Pedagogiki Montessori jest stwierdzenie, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, – czyli przez swoje możliwości, kompetencje i umiejętności – indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała mu samodzielną i efektywniejszą naukę. Ta myśl przewodnia determinuje konsekwencje metodyczne; ponieważ każde dziecko jest inne i każde ma inne potrzeby i zainteresowania. Odpowiednio stworzone środowisko w którym przebywa dziecko respektuje kolejne fazy zainteresowań, związanych z jego rozwojem. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne (umieszczone w zasięgu ręki dziecka) oraz dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.. Nauczyciel w tym procesie jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem a dzieckiem i pomaga mu samodzielnie odkrywać rzeczywistość.
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl