Opiekun Kluczowy

Opiekun Kluczowy – bezpieczeństwo i pozytywny rozwój Twojego dziecka

Każde dziecko potrzebuje zwrócenia uwagi na jego indywidualne potrzeby i właściwej reakcji na wysyłane przez nie sygnały. Dlatego w przedszkolu Bright Child wdrożyliśmy system „OPIEKUNA KLUCZOWEGO” (ang. key person), bazujący na założeniach teorii przywiązania Johna Bowlby'ego. Według tej teorii newralgiczne są oddziaływania i relacje między rodzicem a małym dzieckiem. To jeden z głównych aspektów emocjonalności, wpływających na poczucie szczęścia, bezpieczeństwa i wiary w siebie. Teoria ta zakłada, że w chwilach strachu, dzięki odpowiednim interakcjom z opiekunem, małe dziecko tworzy wewnętrzny model zaufania do opiekuna. „Nauczyciel kluczowy” to swoisty most, ułatwiający dziecku bezpieczne i pełne pozytywnych doświadczeń przemieszczanie się między środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym, eksplorację świata i naukę nowych umiejętności.

„Opiekun kluczowy jest odpowiedzialny za pracę z małą grupą dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, opieki i zbudowania relacji z ich rodzicami.”

Filary wychowania przedszkolnego - zadania Opiekuna Kluczowego


1. Każde dziecko jest wyjątkowe - Opiekun Kluczowy sprawia, że każde dziecko czuje się ważne, bo jego potrzeby i uczucia są pod opieką konkretnej osoby.

2. Budowanie pozytywnych relacji - Opiekun Kluczowy:

 • Jest odpowiedzialny za pracę z małą grupą dzieci,
 • Tworzy pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami,
 • Rozwija bliską więź z dziećmi zapewniając tym samym poczucie stabilizacji,
 • Pomaga dzieciom poczuć się w przedszkolu bezpiecznie, komfortowo i pewnie,
 • Wspiera dzieci w procesie aklimatyzacji w przedszkolu,
 • Poznaje rodziców / opiekunów przed, lub w momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej,
 • Organizuje spotkania poprzedzające rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, a następnie spotkania okresowe,
 • Jest pierwszym punktem kontaktowym dla rodziców,
 • Komunikuje się z rodzicami / opiekunami bezpośrednio lub za pomocą dzienniczków,
 • Planuje czas na pracę z rodzicami / opiekunami.

3. Stworzenie środowiska wspierającego rozwój dziecka:

 • Opiekun kluczowy buduje opartą na zaufaniu więź z dzieckiem i partnerskie relacje z rodzicami / opiekunami,
 • Wszyscy opiekunowie są wrażliwi, bacznie obserwują dzieci i odpowiadają na sygnalizowane przez nie potrzeby,
 • Wszyscy opiekunowie mają czas na regularną refleksję i rewizję swoich działań pedagogicznych,
 • Opiekunowie mają wsparcie dyrektora i regularnie otrzymują merytoryczną opinię o swojej pracy.

4. Odpowiednie nauczanie i stały rozwój - Opiekun Kluczowy:

 • Dokonuje regularnych obserwacji dzieci i analizuje zdobyte informacje,
 • Wnosi wkład do obserwacji dokonywanych przez innych opiekunów,
 • Planuje nauczanie bazując na obserwacji zainteresowań i potrzeb dzieci,
 • Realizuje potrzeby dziecka poprzez reagowanie na jego uczucia i zachowania,
 • Pracuje nad rozwojem zdolności językowych, społecznych, fizycznych i intelektualnych dziecka,
 • Rejestruje postępy i dzieli się spostrzeżeniami z rodzicami / opiekunami i profesjonalistami,
 • Tworzy i współtworzy indywidualne plany nauczania,
 • Organizuje łagodne przejście dziecka do kolejnej grupy wiekowej lub innego przedszkola / szkoły.

Dyrektor i osoby zarządzające

 • W razie nieobecności opiekuna kluczowego organizują jego zastępcę, w miarę możliwości znanego dziecku i rodzicom / opiekunom.
 • Organizują obowiązki tak, by zapewnić opiekunom kluczowym czas na pracę z dziećmi
 • Regularnie rewidują zasady postępowania, zapewniają wsparcie i merytoryczą ocenę pracy opiekuna kluczowego.

Porady

 • Opiekun kluczowy nie musi przebywać z dziećmi przez cały czas. Dzieci korzystają na przebywaniu z różnym dziećmi i dorosłymi.
 • Osoba opiekuna kluczowego nie oznacza, że więzi z rodzicami zostaną osłabione. Pozytywne relacje w domu i przedszkolu uzupełniają się wzajemnie.
 • Osoba opiekuna kluczowego nie oznacza, że dziecko nie może budować relacji z innymi dorosłymi. Dzieci często same wybierają bliskie sobie osoby, a ich wybór powinien być zaakceptowany.

Nauczyciel kluczowy dla Twojego dziecka jest zagwarantowany przez nasze przedszkola z native speaker (Kraków, ul Przemysłowa i ul. Szafrana). U nas Twoje dziecko poczuje się bezpieczne, szczęśliwe i pewne siebie!

Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl